Polecenie przelewu – czym jest, jak działa i jak je ustawić?

Polecenie przelewu to podstawowa i uniwersalna forma rozliczeń bezgotówkowych, która stosowana jest do regulowania wszelkiego typu zobowiązań zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne. Aby móc korzystać z polecenia przelewu konieczne jest posiadanie rachunku bankowego przez osobę, na rzecz której ma być dokonana płatność.

Czym jest polecenie przelewu?

Polecenie przelewu polega na wydaniu bankowi przez właściciela rachunku dyspozycji do przelania kwoty określonej wysokości. Przelew następuje z konta polecającego na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych form transakcji bezgotówkowych.

Księgowanie przelewu

Księgowanie takiego przelewu następuje nie później niż następnego dnia roboczego od chwili przyjęcia zlecenia przelewu pod warunkiem, że dokonanie polecenia jest możliwe ze względu na posiadanie na rachunku bankowym wystarczającej ilości środków.

Jak wygląda proces polecenia przelewu?

Polecenie przelewu przyjmowane jest przez bank w trybie przewidzianym w umowie. Pod warunkiem, że na koncie płatnika znajduje się wystarczająca ilość pieniędzy, transakcja może być realizowana. Istnieje możliwość wykonywania przelewu w ciężar środków udostępnionych z tytułu kredytu czy pożyczki. Moment otrzymania zlecenia płatniczego rozumiany jest jako faktyczny czas, w którym otrzymał je dostawca prowadzący rachunek płatnika. Jeśli będzie to dzień, który nie jest dniem roboczym, zlecenie uznaje się za złożone w pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Od momentu otrzymania zlecenia bank ma jeden dzień roboczy na zaksięgowanie przelewu.

Prawo bankowe a polecenie przelewu

Normy prawa bankowego jasno regulują obowiązki banku związane z instytucją polecenia przelewu. Bank jest zobowiązany między innymi do określenia w umowie rachunku bankowego terminów realizacji zleceń posiadacza rachunku i prowizji związanych z przelewami. Za wszystkie błędy, które spowodowane są nienależytym wykonaniem przelewu odpowiedzialność ponosi bank.

polecenie przelewu
Odwołanie polecenia przelewu

Polecający ma możliwość odwołania przelewu poprzez złożenie pisemnej decyzji. Jest to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że bank nie obciążył jeszcze rachunku. Każdy potwierdzony przez bank przelew lub przelew, w wyniku którego rachunek został już obciążony, nie może zostać anulowany.

Regulacje prawne

Zgodnie z normami prawnymi z usługi polecenia przelewu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Ważne jest jedynie, by płatnik i wierzyciel posiadali rachunek bankowy umożliwiający realizację polecenia. Tak jak inne formy pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych polecenie przelewu realizowane jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Kilkanaście lat temu w ramach systemu fizycznie przekazywano papierowe dokumenty między oddziałami poszczególnych banków, jednak obecnie transmisja odbywa się elektronicznie.

Z czego składa się polecenie przelewu?

Na polecenie przelewu składa się kilka elementów i to zarówno w przypadku tradycyjnej, papierowej formy, jak i wersji elektronicznej. Do elementów tych należy nazwa odbiorcy, podanie pełnego rachunku odbiorcy, a także kwoty przelewu i waluty, w której przelew będzie dokonany. Ponadto konieczne jest podanie nazwy zleceniodawcy, pełnego numeru jego rachunku oraz informacji o rodzaju zobowiązania i daty. W papierowej wersji dodatkowym elementem jest pieczęć oraz podpis zleceniodawcy z aktualną datą. W przypadku pytania kiedy przelew zaksięguje się na koncie odbiorcy, może pomóc nasza strona Internetowa.

Możliwości wydania dyspozycji

Polecenie przelewu może odbyć się na kilka sposobów – poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu w formie papierowej bezpośrednio w placówce danego banku albo poprzez systemy bankowości elektronicznej. Istnieje także możliwość skorzystania z drogi telekomunikacyjnej, w której wykorzystuje się specjalne zabezpieczenia takie jak szyfrowanie oraz uwierzytelnianie. Najwięcej osób decyduje się na skorzystanie z systemu bankowości elektronicznej, gdyż jest to sposób wygodny i funkcjonalny. Bankowość elektroniczna sprawa także, że nie trzeba obawiać się o bezpieczeństwo. Operacje tego rodzaju są bowiem wykonywane na wysokim poziomie, co sprawia, że można bezpiecznie przelewać pieniądze za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wciąż jednak znaleźć można zwolenników wypełniania papierowego dokumentu.

Elektroniczne polecenie przelewu

Najczęściej wybieraną formą jest elektroniczne polecenie przelewu, które, według definicji, polega na świadczeniu usług rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Poprzez złożenie przez polecającego dyspozycji obciążenia określoną kwotą jego rachunku bankowego i uznania jej na rachunku wierzyciela, świadczona jest usługa bankowości elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Warunkiem uzyskania możliwości dokonania operacji z użyciem środków komunikacji elektronicznej jest zawarcie umowy o elektroniczny instrument płatniczy, przy czym warto wiedzieć, że umowa ta nie jest umową o usługi bankowe, ale jedynie o sposób wykonywania tych usług.

Typy poleceń przelewu

Można wyróżnić dwa typy poleceń przelewu, do których należy polecenie przelewu dokonane w ramach tego samego banku, jak również polecenie przelewu dokonywane na rachunkach znajdujących się w różnych bankach. W przypadku przelewu w ramach tego samego banku jest to usługa bezpłatna, inaczej niż przy rachunkach znajdujących się w innych bankach.

Ceny zleceń polecenia przelewu

Ceny realizacji polecania przelewu różnią się między sobą i zależą od kanału dystrybucji przyjętego przez klienta Droższe są dyspozycje złożone w oddziale, natomiast tańsze te przez telefon stacjonarny czy komórkowy. Najmniej trzeba zapłacić, składając polecenie wykonania przelewu przez internet. Na cenę wpływ ma także kategoria beneficjenta, a więc to, czy polecenie przelewu będzie realizowane w ramach danego banku czy też zewnętrznie. Odmienny charakter mają ponadto zlecenia na rzecz organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnim czynnikiem wpływającym na cenę dokonania polecenia przelewu jest tryb realizacji zdefiniowany przez klienta. Osoba nadająca polecenie wykonania przelewu może nadać zleceniu charakter pilny albo standardowy. Zróżnicowanie zleceń pod tym względem związane jest z możliwością złożenia zlecenia albo bezpośrednio do systemu. Lub też wykorzystania do tego celu podmiotu, który będzie pośredniczył w płatnościach.