Czym charakteryzują się przelewy SEPA i SWIFT?

Przelew zagraniczny wykonuje się w systemie SEPA albo SWIFT. Istnieje między nimi kilka istotnych różnic, które warto znać, by w czasie dokonywania operacji finansowych wybrać jak najlepszą w danym momencie opcję. Czym jest przelew SEPA i SWIFT? Jakie zalety posiada każde z tych rozwiązań? O tym w dalszej części.

Czym charakteryzuje się przelew SEPA?

System tego rodzaju przelewów pojawił się razem z ideą o wspólnej europejskiej walucie. Jego zadaniem jest uproszczenie rozliczeń pomiędzy bankami działającymi na Starym Kontynencie. Dzięki niemu przesyłanie pieniędzy pomiędzy dwoma bankami w Europie jest tak łatwe, jak wysłanie przelewu krajowego. Mówiąc jednak dokładniej, jest to przelew europejski, który realizuje się w bankach należących do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (czyli z ang: SEPA – Single Euro Payments Area). Można wykonać go więc do banków w państwach:
– członkowskich Unii Europejskiej,
– nienależących do Unii: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako i Andory.

Koszt przelewów SEPA

Za przelew SEPA trzeba zawsze zapłacić, jednak kwota ta nie jest stała, ale zależna od banku, czasem nawet od rachunku bankowego, z jakiego się korzysta. Opłata ta jest jednak bardzo niska i wynosi zazwyczaj około 10 złotych. Często zdarza się też, że banki oferują klientom np. jeden darmowy przelew SEPA w miesiącu. Warto też zaznaczyć, że przelew SEPA jest tańszy niż przelew SWIFT, dlatego na przelewy europejskie warto wybierać ten pierwszy. Niższa cena jest tutaj spowodowana tym, że banki są członkami SEPA – w związku z tym nie występują tu podmioty pośredniczące w przekazywaniu pieniędzy (które mogłyby naliczać dodatkowe opłaty). Aby użyć systemu SEPA do wykonania przelewu, zawsze spełnione muszą zostać konkretne warunki. Wymienić można wśród nich to, że:

  1. Waluta przelewu to Euro. Jeżeli wiec wysyła się pieniądze z rachunku prowadzonego w złotych, to kwota jest przeliczana zgodnie z kursem banku. W bankowości internetowej najczęściej można wybrać dokładną kwotę we wspólnej walucie (aby dowiedzieć się ile środków otrzyma odbiorca przelewu).
  2. Oba banki (zleceniodawy i odbiorcy przelewu) są członkami SEPA.
  3. Zna się numer IBAN rachunku odbiorcy (zaczyna się się on od nazwy kraju, w którym prowadzone jest konto).

Przy przelewie SEPA, koszt przesłania pieniędzy podzielony jest pomiędzy zleceniodawcę a odbiorcę (jest to tzw. opcja kosztowa SHA, której nie da się zmienić – czyli nie można zmienić podziału kosztów). Dużą zaletą takiego rodzaju przelewu jest również czas jego realizacji. Na wskazanym rachunku bankowym jest on bowiem księgowany najpóźniej następnego dnia roboczego po jego zleceniu (D+1). Jeżeli zaś chce się, by przelew dotarł na rachunek odbiorcy jeszcze tego samego dnia, korzysta się wtedy z opcji przelewu ekspresowego w systemie Target.

przelewy sepa i swiftCo warto wiedzieć o przelewie SWIFT?

Korzystając z niego, można przesłać pieniądze na konta w bankach, które znajdują się poza Unią Europejską, to znaczy do ponad 200 krajów na całym świecie. Wiąże się to niestety z wyższymi kosztami, niż w przypadku przelewów SEPA. Tak, jak i w poprzednim wypadku, tak i tutaj opłaty zależne są od banku czy używanego rachunku. Orientacyjne ceny wahają się od 20 do nawet 250 złotych. Większość banków wprowadza zaś minimalną oraz maksymalną wysokość opłaty. Koszty te związane są z tym, że Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT), które pośredniczy w przesyłaniu pieniędzy, działa od 1973 roku i nadal nie posiada swojej centrali.

W związku z tym, do przekazywania pieniędzy są angażowane różne podmioty. Wymiana danych między bankami jest elektroniczna, a SWIFT pełni w pewnym sensie „funkcję listonosza” – doręczając pod wskazany adres komunikaty o płatnościach. Pieniądze zaś przekazywane są między rachunkami banków, które prowadzą nawzajem swoje konta. Stąd też międzynarodowe rozliczenia – nawet z kilkoma pośrednikami, wiążą się z wyższymi opłatami (niż w przelewach
europejskich).

Prowizje banku

Zazwyczaj prowizja banku zależy od wartości transferu. Trzeba tez wiedzieć, że zleceniodawca przelewu wybiera jedną z trzech opcji kosztowych, od czego zależy ostateczna opłata za przeprowadzenie transakcji (przy SEPA jest to wyłącznie opcja SHA). Opcje te, dotyczące podziału kosztów przelewu SWIFT, to:
– OUR – wszystkie koszty ponoszone są przez nadawcę przelewu (tylko w tej opcji odbiorca przelewu otrzymuje pełną, ustaloną w zleceniu kwotę),
– SHA – koszty dzielone są pomiędzy nadawcę a odbiorę przelewu: jego nadawca pokrywa jedynie prowizję swojego banku; natomiast koszta takie jak prowizja banku odbiorcy oraz banków pośredniczących w transakcji, opłacana jest przez odbiorcę przelewu,
– BEN – wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu (zostają one „potrącane” z przesyłanej kwoty,

Jeśli chodzi o przelewy SWIFT, istnieją także trzy możliwości dotyczące czasu jego realizacji:
a) standardowa – przelew dostarczany jest dwa dni po jego zleceniu (D+2),
b) pilna – przelew odnotowywany jest na rachunku odbiorcy dzień po nadaniu (D+1),
c) ekspresowa – przelew SWIFT realizowany jest w dniu nadania (D+0). W tym przypadku nie trzeba się niepokoić kiedy dojdzie przelew na konto bankowe.

O czym należy jeszcze pamiętać?

Wykonując przelew międzynarodowy, zawsze trzeba znać dokładny zestaw danych o docelowym rachunku oraz banku (w tym numer konta, ale też np. adres instytucji). Warto też wiedzieć, że niektóre państwa wymagają dodatkowo numeru identyfikującego bank, czy też wskazania klasyfikacji płatności. Czasem zdarza się tak, że zlecając przelew zagraniczny do kraju, w którym obowiązuje numer rachunku w formacie IBAN, system banku (w Polsce) weryfikuje jego poprawność. Podpowiada też dane banku odbiorcy, co jest dużym ułatwieniem, gdyż pozwala uniknąć błędów. Tam gdzie IBAN nie obowiązuje, należy więc zachować szczególną uwagę przy wprowadzaniu danych. Zawsze trzeba zaś liczyć się z tym, że brak wymaganych do przelewu danych może skutkować: opóźnieniami w jego realizacji, ponoszeniem przez zlecającego dodatkowych kosztów albo zwrotem transakcji w pomniejszonej kwocie. Aby ułatwić cały proces, wiele banków umożliwia kontakt ze swoim pracownikiem w przypadku, kiedy ma się problemy ze skompletowaniem danych niezbędnych do wykonania transferu.